Religionsfriheten i Sverige

Religionsfrihet innebär att människan har rätt att bestämma över sin trosuppfattning samt rätt att utöva den religion man önskar. Denna rättighet regleras både i de mänskliga rättigheterna och är inskriven i Sveriges grundlag. Runt om i världen är religionsfriheten delvis begränsad.

Vad är religionsfrihet?

Religionsfrihet är rätten att bestämma själv vad man ska tro på och hur den övertygelsen ska utövas. Självklart kan man även vara ateist och inte tro på någon gud. Man kan säga att religionsfriheten till stor den är en angelägenhet mellan staten och medborgaren, men det är även en universell rättighet som räknas till de mänskliga rättigheterna.

Rätten till religionsfrihet slås fast både i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 18, samt i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Religionsfriheten är uppdelad i flera dimensioner. Det man brukar inre religionsfriheten får aldrig kränkas, det formuleras ”frihet att välja, byta och lämna sin religion eller övertygelse”. Religionsfriheten innebär även att människan ska ha ”frihet att utöva en religion eller övertygelse”.

Andra dimensioner av religionsfriheten handlar om frihet från tvång, frihet från diskriminering och föräldrarnas och barnets rätt. Man har även rätt att göra vapenvägran, och arbetsgivaren måste vara rimligt flexibla så att religionsutövaren kan utöva sin religion på arbetsplatsen. 

Religionsfriheten är grundlag

Religionsfriheten finns inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar. Det betyder att lagstiftningen ska garantera att medborgarna fritt kan utöva sin tro. Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Alla typer av trosuppfattningar skyddar av religionsfriheten.

Man brukar säga att religionsfriheten är en långtgående rättighet, den skyddas av grundlagen och kan inte inskränkas. Religionsfriheten är reglerad i regeringsformen. Själva lydelsen är “frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”

När infördes religionsfrihet i Sverige?

Vi fick religionsfrihet 1951. Då fick man rätt att gå ur kyrkan samt att fritt utöva sin religion genom att till exempel gå med i ett annat trossamfund. Fram till 1860 var svenskar tvungna att tillhöra Svenska kyrkan. Efter det så var det ok att lämna Svenska kyrkan om man gick med i ett annat kristet samfund.

Lagen som kom till 1951 innebar att det var fritt att tro på vad man vill och ingå i vilket samfund man vill. Den innebar även att det var fritt att inte tro alls. I Sverige omfattas inte kungen av religionsfriheten eftersom det i successionsordningen står att en ”konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran”.

Religionsfrihet i världen

I världen ser det ganska olika ut när det gäller religionsfrihet. Enligt en rapport från den katolska organisationen Aid to the church in need (ACN) från 2018 så är religionsfriheten hotad i vart femte land. Det handlar ofta om förföljelse och hot mot religiösa minoriteter. Det kan handla om att religiösa minoriteter inte får hjälp från rättsväsendet när de hotas.

Organisationen bedömer att det ofta handlar om hot från nationalistiska rörelser som blivit alltmer aggressiva. Förföljelse förekommer till exempel i länder som Myanmar/Burma, Kina och Indien.

Länder utan religionsfrihet

Många länder saknar religionsfrihet. Enligt forskning från Per Forum så förekommer statliga begränsningar av religionsfriheten i länder som Saudiarabien, Uzbekistan, Kina, Burma, Eritrea, Maldiverna, Egypten, Malaysia, Brunei och Iran.