academia

Manuscripts submitted to academia should constitute a contribution to the academic debate within a field of study that is relevant for the purposes of Theofilos and should not previously have been published in the same format. Authors are asked to only submit texts that they consider complete with respect to language and content. Texts in academia should be written in Norwegian, Swedish, Danish or English and sent in a Word document to red@theofilos.nu according to the guidelines in Formalia below. First, a board member reads through the manuscript and, if it is relevant for Theofilos, it will be sent to an anonymous peer reviewer for evaluation. If the text is accepted, the document with some revisions (if needed) with regard to content and language will be sent to the author. These should promptly be reviewed and corrected before the text is sent back to the editor. Following successful publication the author receives two copies of the issue where the text has been published. Should the text not meet the academic standard required for publication in academia the author will obtain a written motivation.

 

forum och biblos

Bidragen till forum är inte fackgranskade men bör likväl hålla samma språkliga och innehållsmässiga nivå som i academia. Författare bör undvika eller alternativ ersätta facktermer (så långt det är att föredra), samt förenkla argument och framställning för att artikeln ska vara tillgänglig för en bredare läsekrets. I forum förs en kritisk diskussion kring aktuella saker i akademi, kyrka eller kultur. Redaktionen är givetvis intresserad av uppslag och idéer från läsare. Recensenter av böcker till biblos ombeds kontakta redaktionen för att erhålla ett recensionsexemplar. En recension skall gå igenom bokens innehåll och gärna nämna något om dess författare samt koncist formulera vad recensenten fann vara bokens styrkor och svagheter. En bokrecension bör ej överstiga 6.000 tecken inklusive mellanslag. Längre texter om en bok eller flera placeras i forum som recensionsartiklar och innehåller en djupare analys av ett eller två teman i den recenserade boken.

 

Formalia

Texts submitted to Theofilos should be written in a factual prose with high readability in Swedish, Norwegian, Danish or English (only for academica). As far as possible, avoid complicated formulations. The editors will reject texts containing personal attacks and pejorative language. Manuscripts in academia should be no shorter than 4.000 words. Theofilos follows Chicago Humanities Manual of Style.

Together with the text please attach the following in a separate document:

1. The title of the text and subtitle if it is required to clarify the subject

2. Your name, email, address and telephone number.

3. A short presentation – your (if applicable) academic position, institution, research and interests. If you are not known

to anyone of the editors beforehand, please tell us something about yourself.

4. An abstract (maximum 400 signs including space)

 

Reproduktion av material från Theofilos får endast ske efter att redaktionen givit sitt medgivande och i samråd med författaren. Författare kan återanvända publicerat material efter att redaktionen blivit underrättad och om det klart anges att texten tidigare publicerats i Theofilos. Alla åsikter och slutsatser som publiceras i Theofilos är författarnas egna och sammanfaller inte nödvändigtvis med redaktionens uppfattning.